Markt en marktonderzoek van je bedrijf


De markt
Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan is marktonderzoek. Het is belangrijk om voor de start van je onderneming  zo veel mogelijk marktgegevens boven water te krijgen. Je kunt nog zo’n mooi product hebben, maar zonder kennis van de markt zul je het niet snel verkopen.

Voor een algemeen beeld van je markt, kun je diverse bronnen raadplegen. Uit vakbladen en de financiële pagina's in de krant kun je trends en ontwikkelingen in jouw sector afleiden.
 • Richt je onderneming zich op een groeiende, of krimpende markt? 
 • Wat is de gemiddelde groei van de bedrijven in deze markt? 
 • Hoe zit het met het aantal faillissementen in jouw branche? En hoe verhoudt dat cijfer zich tot de totale economie?

Voor een specifiek beeld van de markt waarop jouw onderneming zich richt moet je weten op welke doelgroepen je gaat focussen. Zullen die doelgroepen openstaan voor jouw product? Zijn er concurrenten? En zo ja, waarmee onderscheid jij je van die concurrenten, zodat de klant voor jou kiest. In het ondernemingsplan werk je deze onderdelen uit.

De doelgroepen
Het is belangrijk om in je ondernemingsplan je doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te definiëren. Bijvoorbeeld: bedrijven in Nederland met 10 tot 50 werknemers. Of tweeverdieners van 25 tot 35 jaar.

Vind je een ideale product-marktcombinatie, dan kun je al de activiteiten van je onderneming daarop richten. Wat is een ideale product-marktcombinatie? Dat is als je bijna zeker weet dat er behoefte is aan je product, dat je je onderscheidt van andere aanbieders en dat je potentiële klanten weet te bereiken. Deze gegevens kun je alleen maar achterhalen door onderzoek te doen. Je kunt bijvoorbeeld een pilot doen. Laat een aantal mensen een tijd je product proberen en ga na wat de acceptatiegraad is van deze mensen. Zullen ze dit product, of deze dienst ook kopen als ze het voor een bepaalde prijs moeten kopen. Als je al deze gegevens verwerkt in je ondernemingsplan, dan krijgen eventueel benodigde externe financiers zoals banken, een goede indruk van jouw plannen en zijn ze beter in staat om te beoordelen of ze jouw onderneming krediet willen verstrekken.

Bepalen doelgroepen van jouw onderneming
Om je doelgroepen goed te kunnen bepalen is het van groot belang dat je weet:

 • waarin jouw product, dienst of onderneming zich onderscheidt van soortgelijke producten of diensten.
 • welke mensen of bedrijven baat hebben bij jouw product of dienst.
 • wat de leeftijdscategorie is van deze mensen?
 • welke sekse deze mensen hebben?
 • of die mensen of bedrijven zich ervan bewust zijn dat ze misschien bij jouw product of dienst baat hebben. Denk er dan ook over na hoe je dat onder hun aandacht gaat brengen.
 • of jouw doelgroep service belangrijk vindt, of dat dit voor jouw product helemaal niets uitmaakt.
 • of jouw doelgroep advies (persoonlijk, telefonisch, digitaal) belangrijk vindt of niet.
 • of jouw doelgroep de bijzonderheid/authenticiteit van je product belangrijk vindt, of niet.
 • welke gevoel jouw product, of dienst oproept bij jouw doelgroep.
 • waar zich jouw doelgroepen bevinden. Op welke manier nemen ze kennis van jouw product of dienst.
 • hoeveel personen van je doelgroep(en) wonen in de buurt waar jij je onderneming wilt vestigen?
 • of er soortgelijke zaken in deze buurt zijn die zich richten op dezelfde doelgroep(en) (voor een goede ‘looproute’).
 • of de mensen of bedrijven waarop jij je wilt richten geld (over) hebben voor jouw product of dienst.
 • of je op termijn je doelgroepen wilt uitbreiden.
 •  of je jouw product(en) zowel on line als off line wilt verkopen.

Heb je al deze gegevens achterhaald dan kun je een reële schatting maken van de markt voor je onderneming. Pas daarna kun je een omzetprognose maken. In je ondernemingsplan hoef je niet de details van alle bovengenoemde punten te vermelden. Een samenvatting van je onderzoek en de conclusies is in principe voldoende.