Marketingmix promotie, plaats, personeel

Bekijk voor een omschrijving van de marketingmix de inleidende tekst in het artikel onder marketingmix product en prijs.

Je gaat een ondernemingsplan schrijven en wilt een bedrijf starten. Je begint alleen, of met een of twee partners. Hoe gaat die marketingmix van jouw bedrijf eruit zien? Hierna vind je uitgebreidere informatie over Promotie, Plaats en Personeel. Informatie over Product en Prijs vind je bij Marketingmix product en prijs.

Promotie
Wat versta je onder promotie?. Welnu, promotie is alle communicatie van jou/jouw bedrijf die erop gericht is om verkoop van je product of dienst te stimuleren. Hoe vertel je de wereld dat je iets te koop hebt? Hoe richt je de winkel in, hoe adverteer je, hoe verzorg je de interne communicatie en hoe ga je om met nieuwe media?

Om hierop een antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat je weet wat jouw klant belangrijk zal vinden. Stel je dus de vraag wat de belangrijkste motieven van jouw klanten zullen zijn om jouw product te kopen, of om van jouw diensten gebruik te maken. Waarom kiest de klant voor jou of jouw product? Doet hij dat omdat:
 • je een uitgebreid dienstenpakket biedt.
 • je uitstekende service biedt.
 • je producten van prima kwaliteit zijn, of je werk van prima kwaliteit is.
 • je tarief of de prijs van je producten laag of redelijk zijn.
 • de pasvorm of het draagcomfort van een product prima is.
 • je een uniek product levert, of een unieke dienst.
 • de bereikbaarheid van je bedrijf goed is.
 • er voldoende parkeergelegenheid is.
 • de levertijd snel is.
 • je helpdesk uitstekend is.
 • je product op het internet te koop is en hij niet aan winkeltijden gebonden is.
 • etc.
 • etc.
Je wilt je bedrijf starten en weet wat de ‘koop’motieven zijn van je klanten. Nu ga je voor jezelf na op welke manier je het beste jouw product of dienst kunt promoten uitgaande van de ‘’koopmotieven’’ van de klant. Lees hierna de mogelijkheden.

Mond-tot-mondreclame: je kunt pas van mond-tot-mondreclame gebruik maken als je al een groot aantal klanten bediend hebt. In feite is dat de beste promotie die je kunt hebben. Streef daarom naar een hoge klanttevredenheid.

Public relations: je streeft goede contacten met publieksgroepen na, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers. Denk hierbij aan direct mailing activiteiten aan vaste klanten bij bepaalde aanbiedingen, maar ook je bezoek aan netwerkbijeenkomsten valt hier onder. En wat denk je van sponsoring?

Reclame: hieronder versta je niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, aanplakbiljetten, radio- en tv-reclames, of advertenties in dag- of weekbladen, direct mailings gericht aan geselecteerde bedrijven en ‘social media’.

Persoonlijke verkoop: klanten persoonlijk benaderen (opbellen en afspraken maken) is een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor je direct op eventuele bezwaren of vooroordelen van de klant kunt inspelen. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert.

Verkooppromotie: de aandacht van klanten vestigen op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs). Met een stand op een vakbeurs staan, valt ook onder verkooppromotie.

Website: met een website kun je jouw product of dienst op grote schaal promoten. En een website bied je ook de mogelijkheid om uitgebreidere product-/dienstinformatie te geven. Klanten kunnen hun ervaring met jouw product of dienst eventueel op de site vermelden. Dit kan weer een reden voor potentiële klanten zijn om tot aankoop over te gaan. Je kunt links plaatsen naar relevante bedrijven en die bedrijven kun je naar jouw site laten linken. Hierdoor is je site beter vindbaar en vergroot je jouw promotiemogelijkheid.
 
Social media: afhankelijk van het product of de dienst die je levert kunnen Social Media een prima promotiemiddel zijn. Door actief deel te nemen aan groepen op LinkedIn kun je gezien worden als expert en kun je opdrachten binnenhalen. Door op je Facebookpagina of op Twitter regelmatig een activiteit te posten, bereik je enorm veel potentiële klanten. Voordeel kan zijn dat potentiële klanten een persoonlijke indruk krijgen van jou als ondernemer. Dat wekt vertrouwen. Let op: zet geen te persoonlijke dingen op bedrijfspagina’s.

Cold calling: hiervan spreek je als je direct telefonisch willekeurige dan wel geselecteerde personen of bedrijven benadert.

Put uit je creativiteit! Ga je een bedrijfsplan maken en heb je andere ideeën om je klanten te benaderen, vermeld die dan. Geef ook aan welke ‘koop’motieven je wilt benadrukken bij je promotiemiddelen. Start je daadwerkelijk met je bedrijf, dan hoef je alleen nog maar uit te voeren wat er staat.

Plaats
De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels.

Je wilt een bedrijfsplan maken en wilt een bedrijf starten. Dan is dit deel van de marketingmix belangrijk, vooral omdat bedrijfshuisvesting en distributie belangrijke kostenposten zijn. In je bedrijfsplan beschrijf je waar je je bedrijf vestigt of naar welk pand je op zoek bent. Ga je huren of kopen? Start je vanuit huis of kies je voor een bedrijvencentrum? Beschrijf wat je nodig hebt, zowel in vierkante meters, als qua bereikbaarheid, uitstraling en voorzieningen. Kijk ook eens waar je concurrenten zitten en vraag je af waarom ze gekozen hebben voor die plek. Kies vervolgens je eigen koers, die je kunt onderbouwen met zinnen als: 'Ik ga mij hier vestigen omdat... en niet daar want...'

Ga je een ondernemingsplan schrijven, stel je dan de volgende vragen:
 • Waar ga je het bedrijf vestigen? 
 • Kun je de keuze van het vestigingspunt motiveren?
 • Geef een omschrijving van de vestigingsplaats (woonwijk, winkelstraat, industrieterrein, anders)
 • Ben je goed bereikbaar voor je klanten? 
 • Hoe kun je je klanten ontvangen?
 • Heb je te maken met distributie? Zo ja, hoe heb je dat geregeld?
 • Bezoek je ook klanten?
 • Is er voldoende parkeergelegenheid?
 • Wat zijn je openingstijden?
 • Hoe groot is de totale bedrijfsruimte ongeveer?
 • Bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding, of is dat niet nodig?
 • Kun je een verdeling aangeven van de ruimte over de verschillende functies?
Bijvoorbeeld detailhandel, ambacht, dienstverlening:
verkoopruimte m2
kantoor m2
opslagruimte m2
overig m2
 
Bijvoorbeeld horeca:
Publieksruimte m2
Keuken m2
Toiletten m2
Overig m2

Personeel
De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers. Zij vormen een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid.

Je gaat een bedrijf starten en wilt een bedrijfsplan maken. Heb je personeel nodig? Start je als ZzP-er dan kun je bijvoorbeeld in je bedrijfsplan schrijven: ik ben van plan mijn onderneming te starten met 1 persoon, namelijk als Zelfstandige zonder Personeel. Heb je wel personeel nodig, dan geef je dat op deze plaats in je ondernemingsplan aan. Hier specificeer je welke mensen je nodig hebt, fulltime of part-time, geschoold of ongeschoold. Naarmate je bedrijf groeit, gaat ook de situatie op de arbeidsmarkt een rol spelen. Want als je personeel werft in een lastige beroepsgroep, vliegen de kosten omhoog. Maak heel genuanceerd duidelijk hoeveel mensen je nodig hebt, wat ze moeten doen en hoe je ze wilt vinden. Omschrijf kort wie wat doet.

Bijdrage van personeel aan omzet en winst
Je gaat een ondernemingsplan schrijven en hebt een specificatie gemaakt van het personeel dat je nodig hebt. Heb je nagedacht over hoeveel je personeel moet bijdragen aan je omzet en winst? Weet je ook al wat dit personeel je gaat kosten op jaarbasis? Waar kun je informatie hierover krijgen en welke mogelijkheden zijn er?
 • Je kunt binnen je branche informeren naar de lonen per functie op jaarbasis.
 • Je kunt de cao-lonen opvragen als je aan een bepaalde cao gebonden bent.
 • Je kunt je boekhouder vragen naar de loonkosten per jaar.
 • Je kunt uitzendkrachten inhuren.
 • Je kunt personeel inhuren via een payroll systeem.
 • Je kunt mensen aannemen met een arbeidshandicap, waardoor je mogelijk in aanmerking komt voor subsidie.
Uitzendbureaus
Uitzendbureaus stellen uitzendkrachten ter beschikking aan werkgevers. De uitzendkracht schrijft zich in bij een uitzendbureau. Na bemiddeling door het uitzendbureau gaat hij bij een werkgever tijdelijk arbeid verrichten. De relatie kenmerkt zich door een grote mate van vrijblijvendheid: de uitzendkracht is niet verplicht ieder werkaanbod van het uitzendbureau te aanvaarden. Hij is evenmin verplicht tot het einde toe bij de inlener te blijven werken. De inlener mag van zijn kant de uitzendkracht ieder moment terugsturen naar het uitzendbureau. Het uitzendbureau ten slotte, kan de uitzendkracht geen werk garanderen.

Payroll systeem
Bij payroll wordt het payrollbureau op papier de juridische werkgever van (een of meer van) van je medewerkers. Je werft en selecteert je eigen medewerkers. Je bepaalt de werktijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Verder verzorg je de planning en je behoudt het contact met de medewerkers op de werkvloer (er verandert dus niets met payroll!).

Het payrollbureau moet als juridische werkgever van de medewerkers o.a. zorgdragen voor de betaling van de nettosalarissen, de sociale lasten, pensioenpremies en de loonbelasting. Je huurt/least eigenlijk met payroll je eigen personeel terug. Daarnaast/tegelijkertijd ben je van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico‘s verlost. Omdat je hierdoor meer tijd overhoudt om te ondernemen, is dit voor veel ondernemers in verschillende branches in Nederland de belangrijkste reden om personeel over te zetten naar payroll (momenteel zijn er meer dan 100.000 medewerkers via payroll werkzaam).

Loonkostensubsidie
 
De regeling loonkostensubsidie is per 1 januari 2012 vervallen. Hiervoor in de plaats is een premiekorting voor werkgevers gekomen. Bekijk voor welke premiekorting werkgevers je eventueel in aanmerking komt. http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting/