Goodwill

Jij gaat een bedrijfsplan schrijven, want je wilt als startend ondernemer een bestaand restaurant overnemen. Je hebt al met de huidige eigenaar om tafel gezeten. Naast de overname van restaurantinrichting en professionele keuken, verwacht hij ook een bedrag aan goodwill. Je vraagt je af wat goodwill nu eigenlijk is en of het bedrag dat de restauranteigenaar vraagt wel reëel is. Je hebt wel eens verhalen gehoord over zes keer de jaarwinst. Wat is daarvan waar?

Wat is goodwill?
Volgens Wikipedia is goodwill een Engelse term die letterlijk welwillendheid betekent. In de financiële wereld gebruik je deze term om de extra marktwaarde van een onderneming aan te geven, marktwaarde die je niet direct kunt toewijzen aan de activa(bezittingen) en passiva (schulden). Goodwill ontstaat meestal bij een overname en de overnamekandidaat is wél of niet welwillend om deze goodwill te betalen. 
 
Binnen de financiële wereld zie je goodwill als: de meerwaarde van een onderneming bóven het netto vermogen. De goodwill zie je dan als toekomstige inkomsten van de onderneming die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel, enz., enz..

Wat is van belang voor een goede goodwill bepaling?
Zorg ervoor dat je het onderscheidend vermogen goed in beeld krijgt van het restaurant dat je wilt overnemen. Hoe ziet het verdienmodel van de huidige eigenaar uit? Waarin onderscheidt het restaurant zich van zijn concurrenten? Heeft het bedrijf een technologische voorsprong (bijzondere bereidingswijze van voedsel), of heeft het bedrijf bepaalde patenten? Wat zijn realistische winstmarges voor omzet, kosten en winst in de komende drie tot vijf jaar? 
 
Welke goodwill is reëel?
Laat je adviseren door een specialist voordat je start met je bedrijfsplan schrijven. Met de zoekwoorden ‘bedrijfswaardering’, ‘waardering goodwill’, of  ‘bepaling goodwill’ krijg je op Google gespecialiseerde bedrijven in beeld die jou kunnen adviseren.  Deze adviesbureaus hebben mensen in dienst die speciaal hiervoor zijn opgeleid, de zogenaamde Register Valuators (geregistreerde waardebepalers). Hier volgen in het kort drie waarderingsmethodes (er  zijn er meer):

1.    Intrinsieke waarde methode
Onder intrinsieke waarde versta je de actuele waarde van de bezittingen min de actuele waarde van de schulden zoals die in de boeken staan. Bij deze methode houd je geen rekening met de toekomst en geef je geen indicatie over de winstgevendheid van de onderneming. Ook houd je geen rekening met zaken die niet in de balans zijn vastgelegd. Denk dan aan bijvoorbeeld kennis, klanten of leasecontracten. Deze methode houdt evenmin rekening met de risico’s in de onderneming. Het grootste nadeel van deze methode is dat je de waarde van de onderneming bij deze methode baseert op boekhoudkundige richtlijnen en keuzes. Het is een momentopname die geen rekening houdt met de winst- en verliesrekening van de onderneming.

2.    Discounted Cash Flow methode (DCF-methode), of Netto Contante Waarde Methode
Deze gaat uit van de kasstromen (ontvangsten en uitgaven) die de onderneming naar verwachting in de toekomst zal genereren. Deze kasstromen komen voort uit het resultaat van de bedrijfsvoering, de veranderingen in werkkapitaal, vaste activa (bezittingen) en reserveringen. Deze toekomstige inkomsten en uitgaven worden contant gemaakt (afgewaardeerd) tegen een gemiddeld rentepercentage. Eenvoudig voorbeeld: na één jaar verwacht je met je investering € 10.000 te verdienen. Je wilt 8% rente ontvangen over je investering. Wat is die investering nu waard? €10.000 = contante waarde (1)+ 0,08 (8%)= 1,08. De contante waarde nu is: € 10.000: 1,08 = €9.259,26.  Van deze netto contante waarde trek je de waarde van de bezittingen en schulden op dit moment af. Stel deze waarde is € 7.500. Dan is volgens deze methode een goodwill van €1.759 een reëel bedrag. Let op: in de huidige tijd is uitgaan van groei niet meer zo vanzelfsprekend, dus aan deze methode kleven ook risico’s.

3.    Waardering op basis van ‘multiples’ (veelvouden)
Om bedrijven uit dezelfde markt met elkaar te vergelijken kun je gebruikmaken van ‘waarderingsregels’ op basis van ‘multiples’ (veelvouden). Denk dan bijvoorbeeld aan waarderingen op basis van koers-/winstverhoudingen, omzet, aantal abonnees of klanten, bruto marge, aantal personeelsleden, enz.. Het voordeel van deze methode is dat ze je een eerste indruk biedt van de waarde. De methode maakt gebruik van publiek verkrijgbare data. Het grote nadeel van deze methode is dat ze geen rekening houdt met onderlinge verschillen tussen bedrijven. Verder biedt deze methode onvoldoende inzicht in de prognoses. En.. dat vaak een gefundeerd inzicht ontbreekt in de waarde van het bedrijf dat als criterium is genomen. Je ziet dat er heel wat komt kijken bij een goede waardebepaling. Wil je dit restaurant overnemen, ga dan niet over één nacht ijs en laat je goed adviseren!