Verzekeringen

Verzekeren betekent risico’s afdekken, zodat risico’s beheersbaar worden. De verzekeringswereld kan nogal ondoorzichtig zijn. Welke risico’s kun je zelf afdekken en welke moeten er worden afgedekt door de verzekering. Voor veel ondernemers is het niet eenvoudig om zelf een pakket samen te stellen. Neem contact op met een deskundig, onafhankelijk adviseur. Door met hem/haar een uitgebreide risicoanalyse te maken, krijg je een duidelijk beeld van waar knelpunten zitten. Realiseer je dat verzekeringen niet goedkoop zijn en dat het onzin is om ieder klein risico te verzekeren. Zeker een startend bedrijf kan dat niet opbrengen. Probeer risico’s te verkleinen door preventieve maatregelen te nemen. Dit kan je vele euro’s besparen. Kijk op de site van Univé en doe de ondernemersscan: https://www.unive.nl/ondernemersscan . Je krijgt dan een aardig idee welke risico’s je kunt/moet verzekeren.

Eisen van de verzekeraar
Verzekeringsmaatschappijen stellen eisen aan ondernemers. Als blijkt dat de ondernemer nalatig is geweest en de schade op eenvoudige wijze had kunnen worden voorkomen, kan de uitkering van de maatschappij in gevaar komen. Binnen dat kader heeft de ondernemer ook te maken met de wetgeving, bijvoorbeeld de Arbowet. Denk bij schade niet alleen aan materiële schade. Er is vaak ook sprake van zogenaamde vervolgschade. Dat is schade die ontstaat na brand en dergelijke. Als je bijvoorbeeld enige tijd niet kunt produceren, betekent dat ook schade (omzetverlies).

Persoonlijk aansprakelijk
Bij verzekeringen gaat het niet alleen om tastbare schade bij het eigen bedrijf. De ondernemer kan aansprakelijk worden gesteld bij schade die aan derden wordt toegebracht. Ook kan de overheid de ondernemer aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld in milieu kwesties. Zelfs kan de ondernemer ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld met als gevolg een faillissement, ook privé.

Fiscale aspecten
Verzekeringen hebben ook fiscale aspecten. Over een aantal verzekeringen heft de Belastingdienst Assurantiebelasting. De persoonlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering, lijfrenten of pensioenverzekeringen leveren fiscale aftrekposten op. De premies die je betaalt, kun je dan in mindering brengen op je belastbaar inkomen. De fiscus betaalt op deze manier mee aan je verzekeringen.

Uitgebreide informatie over verzekeringen
Bedrijfsverzekeringen
 • Rechtsbijstandverzekering:  Bij juridische problemen met afnemers, leveranciers en personeel dekt deze verzekering de advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten. Vaak is ook een incassobijstand meegedekt.
 • "Brand”verzekering:   Deze verzekering dekt schade door brand, diefstal, etc. voor: opstallen, inventaris, voorraden/goederen, bedrijfsschade (inkomensverlies na gedekte gebeurtenis).
 • Eigen vervoersverzekering:   Deze is vooral interessant als je voornamelijk (service)onderdelen in de bus hebt liggen, witgoedhandelaar bent die aan huis bezorgt, installatiebedrijf bent, enz. Als je slechts een kleine hoeveelheid, voornamelijk oudere, gereedschappen hebt, is deze verzekering minder zinvol.
 • Schadeverzekering inzittenden:   Deze verzekering is belangrijk als je mensen meeneemt in je auto, maar ook voor jezelf als bestuurder.
 • Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorvoertuigen:Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor letselschade van medewerkers als bestuurder door een verkeersongeval. Dit hoeft niet persé met een auto te zijn ontstaan. Een verkeersongeval met bijvoorbeeld een heftruck valt daar ook onder. Deze dekking is van belang als je met personeel werkt.
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven:   Met deze verzekering wordt materiële schade en letselschade aan derden vergoed. Bijvoorbeeld: een klant glijdt uit in je winkel omdat de vloer te glad is. Of… een klant wordt ziek omdat het product bedorven is dat hij bij jou kocht. Of… een van je werknemers loopt letselschade op, omdat de machine niet goed beveiligd is.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:   Hierbij verzeker je het aansprakelijkheidsrisico dat voortvloeit uit jouw directe beroepsuitoefening. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld letsel dat een klant/patiënt van je loopt als jij hem niet vakkundig zou masseren. Of… wanneer een aangifte of een akte fout wordt opgemaakt. Er ontstaat dan vaak vermogensschade.
 • Technische verzekering:    Deze verzekering kan betrekking hebben op bijvoorbeeld je computer, reconstructiekostendekking, etc..
Persoonlijke verzekeringen

Dit zijn verzekeringen die je betaalt uit je ondernemersbeloning, omdat je een persoonlijk risico verzekert. Zo’n persoonlijke verzekering is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze AOV is een aftrekpost voor je aangifte Inkomstenbelasting en is daarnaast relatief duur. Omdat de verzekering duur is, sluiten veel zelfstandigen geen AOV-verzekering af. Het risico dat een ondernemer loopt om zich niet te verzekeren is groot, zeker als je zelfstandige zonder personeel bent. Bij ziekte daalt het inkomen uit je bedrijf tot nul. De ondernemer die langdurig is uitgeschakeld, valt terug op het bijstandsniveau. Dit betekent dat het gezinsinkomen maximaal net boven € 1.306 bruto per maand uitkomt. Daarbij moet het eigen kapitaal eerst worden opgegeten, ook als dat de vorm heeft van een eigen huis en de overwaarde van dit huis hoger is dan € 49.400. Dat is geen prettig vooruitzicht. Schat dus goed alle risico’s in.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
De hoogte van de premie van de AOV is, naast de hoogte van de uitkering, o.a. afhankelijk van je leeftijd, je gezondheid en je vak. Een bouwvakker loopt meer risico dan iemand die de hele dag op kantoor zit. De lengte van de ‘eigen risico periode’ heeft veel invloed op de premie. Wens je een korte periode, dan zal de premie hoger zijn, dan wanneer je het nog wel een jaar kunt ‘overleven’. Ga dus na hoe lang je het zonder inkomen kunt volhouden. Voor starters gelden vaak lagere instaptarieven. Overleg dit met je verzekeringsadviseur. Kijk ook op de volgende sites: www.fnvzbo.nl (FNV-ZBO FNV-bond, voor zelfstandigen in de bouw), www.fnvzzp.nl (FNV-ZZP FNV-bond voor zelfstandigen in diverse branches), www.cnvzelfstandigen.nl , www.pzo.nl (PZO Platform Zelfstandige Ondernemers), www.vzzp.nl (VZZP, Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel), www.verzekeringen-online.nl.
Besluit je een AOV verzekering af te sluiten, let dan op de volgende zaken:
 • Hoe wordt het begrip arbeidsongeschiktheid gedefinieerd?
 • Ontvang je een uitkering zodra je je beroep niet meer kunt uitoefenen, of geldt een criterium van passende arbeid?
 • Hoe wordt het maatmanloon vastgesteld? (loon dat je zou kunnen verdienen als je gezond bent)
 • Gaat de verzekering uit van de laatste 3 maanden (die misschien toevallig slecht waren) of kijken ze naar een ruimere periode?
 • Wat is de hoogte van de dekking?
 • Wanneer is het tijdstip van uitkeren (na een maand ziekte, twee maanden, een jaar)? Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.
 • Hoeveel premie betaal je en wat krijg je ervoor terug?
 • Kent de verzekering beperkingen op grond van je gezondheid? Moet je eerst gekeurd worden en worden bepaalde klachten uitgezonderd van de verzekering?
Het komt voor dat je om gezondheidsredenen niet wordt geaccepteerd door een verzekeraar, of vanwege je leeftijd. Start je een bedrijf vanuit loondienst, dan kun je ervoor kiezen om je vrijwillige verzekering bij de UWV voort te zetten. Aanmelden gaat heel eenvoudig via formulieren die je kunt downloaden van de site van het UWV. Hiervoor is geen medische keuring nodig. Let op: je moet de verzekering wel afsluiten binnen 13 weken nadat de verplichte verzekering is beëindigd. De WIA biedt echter een beperkte dekking. Vraag dit na bij het UWV.

Zwangerschapsuitkering vrouwelijke zelfstandigen, of meewerkende echtgenotes
De hoogte van de uitkering uit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) hangt af van de inkomsten van de zelfstandige in het jaar voor de uitkering. De uitkering bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Degenen die minstens een jaar in loondienst hebben gewerkt kunnen zich bij de start van het eigen bedrijf of de freelance activiteiten binnen vier weken melden bij de UWV. Vrouwen die zwanger worden, hebben dan recht op 16 weken betaald zwangerschapsverlof. Deze regeling is nauwelijks bekend. Op de site van UWV onder Zwanger en Zelfstandige kun je deze uitkering aanvragen.

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling voor starters
Ben je na een dienstbetrekking gestart als zelfstandig ondernemer? Hoe zit het dan met je pensioen uit de tijd dat je werknemer was? Kun je daar nog iets mee? Waar moet je op letten?
 
Jij kunt als voormalige werknemer over een periode na je ontslag van ten hoogste 10 jaar extra pensioen opbouwen. Daarbij is niet relevant of je gedurende die periode een loongerelateerde uitkering ontvangt. In die periode kun je bijvoorbeeld een eigen onderneming starten. Hieraan zijn nogal wat voorwaarden verbonden. Je kunt dit het beste bespreken met je verzekeringsadviseur en/of accountant.
 
Persoonlijke oudedags-en nabestaandenvoorziening
Ga je zelfstandig een pensioenvoorziening opbouwen dan kan dit via een lijfrenterekening. Hierbij spaar je via een spaar- of beleggingsrekening voor je pensioen. Uit het opgebouwde kapitaal op einddatum koop je een uitkering met een looptijd naar keuze (minimaal 5 jaar), deze uitkering wordt door de belastingdienst behandeld als inkomen. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse inleg, gemaximeerd als jaarruimte , aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Heb je een partner en/of kinderen die financieel ook van jouw inkomen afhankelijk zijn, dan is het aan te raden ook een nabestaandenvoorziening te regelen. Dit kan in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering.